ዋና የሰው ኃብት ስምሪት አገልግሎቶች

  • የቋሚ ሰራተኞች ቅጥር
  • የኮንትራት ቅጥር መፈጸም
  • ኮንትራት ቅጥር ማራዘም
  • ኮንትራት ቅጥር ማራዘም
  • የፌደራልና የክልል ዝውውር
  • ምደባ መስጠት
  • የስራ ውል ማራዘም/ ጡረታ ማራዘም

ዝርዝር የሰው ኃብት ስምሪት አገልግሎቶች ስታንዳርድ